Maximum aantal lessen

Er is een school waar een docent met een volle baan maximum aantal lessen van 42,3 heeft
foto Enno Keurentjes

Het aantal lessen dat een docent moet geven is van belang met betrekking tot de workload. Er zijn onderzoeken geweest naar werkdruk in het onderwijs (klik hier voor meer info) waarbij het maximum aantal lessen zeker ook bepalend is. Zelf neem ik de vrijheid om de groep docenten die last hebben van hoge werkdruk (oneerbiedig) onder te verdelen in een groep die vind dat het lesgeven onevenredig zwaar is en druk legt op de docent en een groep die de overige taken noemenswaardig veel vindt en lastig om goede resultaten te bereiken. Het valt op dat op een school de ene categorie opvallend sterker is dan de andere categorie, dat vaak terug te voeren is door te kijken hoe het taakbeleid beschreven is en hoe er mee omgegaan wordt op school.

Berekening maximum aantal lessen

In de cao staat in hoofdstuk 8, lid 3 onder c opgenomen:

In het taakbeleid zal het maxiumum aantal lessen per week moeten worden opgenomen. Op de meeste scholen is er een maximum lestaak van 750 klokuren per schooljaar. Omgerekend naar 38 lesweken (eigenlijk 37,8 weken, die 0,2 staat voor afgerond 1 dag meer) en lessen van 50 minuten betekent dit 23,8 lessen per week. Omdat 23,8 lessen wat onwerkbaar is, wordt dit afgerond om heldere inzet af te spreken. De concrete berekening vindt plaats op jaarbasis, waarbij wordt gekeken naar het aantal ingeroosterde lessen gedurende het schooljaar.

Als je 45 minuten les hebt kun je eenzelfde berekening erop loslaten: 750 uur : 37,8 weken : 45/60 min = 26,5 lessen per week

750 max?

Overigens is 750 uur op jaarbasis geen maximaal voorgeschreven hoeveelheid. Daarvoor staat een voetnoot in de CAO

Als je de formulering goed leest zie je dat het ontbreekt aan een juridische basis en een individueel recht. De sociale partners (werkgevers en werknemers) zijn het er over eens dat je op een school niet meer dan 750 uur aan een lestaak moet besteden. Dat ligt gevoelig bij met name de werkgeversorganisatie (VO-raad). In de gesprekken rondom de cao stellen zij zich vaak op het standpunt dat afspraken rondom inzet op de scholen zelf plaats moeten vinden en misschien zelfs helemaal uit de cao gehaald moet worden. Daar hoort deze formulering ook bij. Helaas zijn er scholen die vanuit het verleden een veel grotere lestaak hebben afgesproken en zolang dat niet wijzigt door wijziging van het taakbeleid, is daar geen verplichting vanuit de CAO.

Werkdruk/ ontwikkeltijd

In de CAO is sinds 2019 opgenomen in 8.2 dat scholen die 750 uur les of meer plannen, zijn verplicht deze te verminderen met 50 uur totaal opgebouwd uit 30 uur les en 20 uur voor- en nawerktijd. Deze tijd die vrijkomt kan dan worden besteed aan ‘ontwikkeltijd en tijd voor verdere verbreding en verdieping’ van lessen. Het vrijmaken van deze lessen betekent niet dat leerlingen minder les hebben. De docenten gaan in de tijd ‘verbreden en verdiepen’ en voor leerlingen wordt onderwijstijd gepland.

CAO OMO

Bij het bestuur van OMO is een eigen CAO van kracht waarin het kader van taakbeleid opgenomen is. Bij een volle baan geeft een docent maximaal 22 lessen van 50 minuten. Dat is dus 2 minder dan in de landelijke CAO.

cao OMO 2015

In de CAO van Omo is opgenomen dat je wel meer lessen mag geven/ gevraagd mag worden meer lessen te geven, maar dan geldt daar een extra vergoeding voor.

cao OMO 2015

volle baan maximum aantal lessen van 42,3?

De lesduur is wisselend op scholen. In het verleden waren lessen van 50 of 45 minuten zo ongeveer het enige dat op de menukaart stond, maar tegenwoordig is dat veel exotischer. Ik kom 30-60-90 tegen; 70 minuten lessen ook, met de halve les als instructiemoment; 15 minuten coachles. Er zullen nog wel veel meer soorten lessen en de bijbehorende lesduur zijn. Als je zo alleen de getallen ziet, lijkt het grote willekeur, maar achter al deze keuzes zit meestal een heel proces van afwegingen, waardoor met motivatie deze keuze gemaakt is. elke lesduur heeft zijn eigen berekening die leidt tot een maximum aantal lessen per week.

Bij een lesduur van 30 minuten per les levert de rekensom op dat docenten 42,3 lessen per week moeten geven. Afgerond 42 startmomenten met een klas en bij een 3 uurs vak 14 verschillende klassen. Veel startmomenten en dus veel klassen wordt over het algemeen zwaar ervaren door docenten en ik stel me de vraag hoe het hier gesteld is met de efficientie, de effectieve lestijd.

Schuiven naar boven