Taakbeleid VO

Er zijn veel manieren beschreven waarop personeel op een VO school wordt ingezet. Taakbeleid VO is verschillend per school/ bestuur. In veel gevallen is er sprake van een verschil tussen beschrijving en toepassing van dat beleid of vindt er een intepretatie plaats, waardoor er vervuiling optreedt. Vanuit het werkveld komen daar veel opmerkingen over. Vooral als er sprake is van hoge werkdruk of gebrek aan regelruimte aangevuld met een top-down mentaliteit over de inzet van personeel.

Taakbeleid in het VO
Foto Enno Keurentjes

Taakbeleid heeft veel te maken met werkdruk. Hard werken is namelijk helemaal niet erg, zolang je nuttige en leuke dingen aan het doen bent die binnen je competenties liggen en die uitvoerbaar zijn binnen de gestelde tijd. Als je hier meer over wilt lezen verwijs ik door naar de pagina’s over werkdruk.

Onderdelen

Taakbeleid bestaat uit vier onderdelen (De Roo, 2007; Penta Rho)

  • taakomvangbeleid (afstemming tussen het gehele takenpakket, de beschikbare financiële middelen en de zittende formatie);
  • taakverdelingsbeleid (verdeling van het takenpakket over het personeelsbestand);
  • taakbelastingbeleid (maatregelen die ervoor zorgen dat medewerkers het gevoel hebben dat sprake is van een rechtvaardige verdeling van de taken; het gaat hier om de ervaren werklast);
  • belastbaarheidsbeleid (gerichte maatregelen om het werkklimaat te verbeteren, op het individuele niveau).

Taakdifferentiatie houdt in dat leraren in een zelfde functie een verschillend takenpakket hebben. Zo kunnen leraren die in een team werken zich ontwikkelen als specialist in bijvoorbeeld adviseren, toetsen of coachen. Uit onderzoek naar loopbanen van leraren in het vo blijkt dat 75 procent van de leraren meerdere rollen hebben binnen de school zoals bijvoorbeeld mentor/studiebegeleider, sectieleider, buitenland/excursiecoördinator, vakspecialist en werkplekbegeleider (Boogaard e.a., 2018).

Op het Alphalyceum is geen eenduidig taakbeleid. Dat komt omdat op deze virtuele school nog geen definitieve onderwijskeuzes gemaakt zijn. Maar de opbouw vanuit de CAO houden we ook aan voor de verschillende soorten beschrijvingen en tips. De ambitie is om je aan het denken te zetten over taakbeleid in het voortgezet onderwijs.

Ga daarom naar de pagina’s (en onderwerpen) die je interessant vindt

Lijst met naslagwerk:

Schuiven naar boven