Overige taken en Algemene schooltaken

Overige taken

 

© enno keurentjes

De overige taken dienen volgens de cao (8.1.3 e) afzonderlijk omschreven te worden en een normering/honorering in tijd te krijgen. Dat wil zeggen dat niet een, twee of drie containers gevormd worden en daar alle taken over verdeeld en gehonoreerd worden. Per afzonderlijke taak moet een beschrijving met een normering in tijd gemaakt worden. Dat betekent dat de taak ‘mentor klas 1’ en ‘mentor klas 2’ een eigen beschrijving heeft (dus niet de mentorles in dit geval, want dat is een les). Bij sommige taken kan naast de beschrijving ook aan worden gegeven of er een aparte opleiding vereist is om de taak uit te voeren. Zo is conform het IPB een koppeling gemaakt tussen de uitvoerende werkzaamheden en de scholing.

Uit dit onderdeel van het taakbeleid komt vaak een grote werkdruk voort. Er moeten erg veel taken worden gedaan, terwijl voor elke taak afzonderlijk (veel) te weinig tijd beschikbaar is. Voor de personeelsgeleding van medezeggenschapraad en mogelijk teams die zich bezig houden met de beschrijving en normering van taken wille we daarom de volgende aanbevelingen geven:

 • Ga na of alle taken wel nodig zijn op grond van de doelstelling (missie en visie) van de school. Vaak doen we als school dingen die in de loop van vele jaren erin zijn gegroeid zonder ons af te vragen waarom we ze doen.
 • Een veel gebruikt argument is: we doen dit i.v.m. de concurrentie. Als we dit allemaal blijven roepen dan gaan we er vanzelf in geloven. Je moet als school maar eens aan de ouders/leerlingen vragen hoe noodzakelijk ze al deze activiteiten vinden.
 • We zijn een onderwijsinstelling: de activiteiten zijn in eerste instantie gericht op het onderwijskundig proces.
 • Beschrijf alle afzonderlijke taken. Geef aan wat van de uitvoerd(st)er wordt verwacht; eventuele studie; hoe lang een taak bij een bepaald persoon mag blijven (voorkomt personificatie met de taak); hoeveel uren aan de taak zijn gekoppeld. Maak hiervan een duidelijk overzicht en laat de docenten bijvoorbeeld voor 1 juni kiezen uit een aantal taken, waarmee ze hun omvang van “overige taken” hebben gevuld. In het gesprek over het taakformulier vindt de definitieve toewijzing plaats.
 • Maak een taakbegroting van het totaal van de “overige taken” die op de school moeten worden uitgevoerd, zodat de omvang van de lijst van taken klopt met de beschikbare tijd.
 • Vaak worden taken op scholen uitgevoerd uit “hobbyisme”. Dit zijn taken die niet in het taakbeleid op zijn genomen en dus ook niet als zodanig worden gehonoreerd. Het is ook goed dat een school duidelijk naar de leerlingen en ouders communiceert dat bepaalde zaken op school gebeuren, maar geen onderdeel zijn van het reguliere beleid ( bv. skivakantie in de krokusvakantie, die door een aantal docenten wordt georganiseerd buiten de school om).
 • Bij de “overige taken” dient ook de 2de correctie opgenomen te worden, omdat hier niet meer apart voor wordt betaald. Dit is geen onderdeel van de voor-en/of nazorg die aan de les is verbonden, ook niet omdat de volledige nakijkverplichting wordt verondersteld.
 • Om te voorkomen dat het taakbeleid een statisch geheel is, waarbinnen gedurende een schooljaar niets aan kan worden gedaan, verdient het aanbeveling in de “overige taken” een PM-post op te nemen (bv. 20 uur pp), waarin onvoorziene taken alsnog in overleg kunnen worden besproken met de leidinggevende. Het is handig om een datum af te spreken waarop dit geregeld is.

Algemene schooltaken

 

© enno keurentjes

Binnen de school moet een aantal algemene werkzaamheden door alle leraren worden uitgevoerd. Voor deze algemene werkzaamheden adviseert de AOb een vaste voet. De omvang van de vaste voet moet onderbouwd worden door middel van reële tijdsinschattingen per taak.

Als niet alle taken uitgevoerd hoeven te worden door alle leraren kan een gedeelte van de algemene schooltaken naar rato worden afgesproken naast een vaste voet.

Taken die binnen de algemene schooltaken vallen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • personeels-, team- en sectiebijeenkomsten
 • surveillance in pauzes en op feestavonden
 • open dagen
 • ouderavonden / ouderspreekuren
 • interne communicatie

 Een school kent een aantal activiteiten waarbij de aanwezigheid van (bijna) alle lesgevenden gewenst is. Dit is gevat onder de noemer “algemene schooltaken”. Dit begrip dient niet naar alle kanten uitgebreid te worden, omdat het echt gaat om taken die de school van al het personeel verwacht.

Als een school vindt dat de algemene schooltaken door iedereen uitgevoerd moeten worden, dan dient binnen de beschikbaarheidsregeling (hf 6.5) hiervoor wel ruimte te zijn. Daarom is het aan te bevelen niet alle dagen en dagdelen die de regeling toestaat te benutten voor lessen. Als de school een deeltijder op “niet-lesdagen” terug wil laten komen voor een algemene schooltaak, dan wordt de deeltijder gedurende 1 dag(deel) vrij gehouden. Voor dit vrije deel kan met de deeltijder bij de inroostering van de werkzaamheden afspraken worden gemaakt (zie ook hoofdstuk 3 van deze brochure). Veel scholen kiezen er voor om voor alle deeltijders hetzelfde dagdeel vast te stellen (veel gekozen zijn de dinsdag- of donderdagmiddag), zodat dit gebruikt kan worden voor vergaderingen en andere activiteiten.