Instemming personeel en Jaarlijkse evaluatie

Binnen het taakbeleid is er spraken van een verdeling van taken binnen cohorten. Dat wordt het systeem van taakbeleid genoemd. Binnen het systeem van taakbeleid zitten in ieder geval de eerder genoemde cohorten:

  • les
  • voor- en nazorg
  • Deskundigheidsbevordering
  • Overige en algemene schooltaken

En om onderscheid te kunnen maken tussen lessen en andere onderwijsactiviteiten

  • Overige onderwijs activiteiten

In den lande zijn voorbeelden bekend van het hanteren van verschillende cohorten, variërend van 4 tot 6 verschillende categorieën, zoals deze beschreven zijn in het taakbeleid van de school.

© enno keurentjes

Als de afspraken tussen P(G)MR en de werkgever wijzigingen in het systeem van taakbeleid (dus schuiven  tussen de cohorten) geven, dan is volgens de cao een extra raadpleging van het personeel nodig, waarbij 2/3e van de betrokken werknemers in moet stemmen. Dit is een minimale vereiste die uit de cao komt (8.1.5), maar de AOb adviseert de P(G)MR bij elke andere wijziging in het taakbeleid de achterban te raadplegen. Dat uitgangspunt mag de P(G)MR zelf formuleren en maakt dat de betrokkenheid bij de ontwikkeling en veranderingen van taakbeleid ook groot is.

Dit onderdeel van de CAO heeft al tot veel verwarring geleid. Tot op heden is er 1 uitspraak van de CAO-geschillencommissie geweest. Die komt in het kort op het volgende neer:

Het taakbeleid kent de volgende begrippen: les, voor-en/of nazorg, algemene schooltaken, overige schooltaken en deskundigheidbevordering. Als de directie voorstelt om het aantal lessen te verlagen van 750 naar 700 uur en de 50 uur toe te voegen aan de deskundigheidsbevordering, dan is er sprake van verandering van het systeem van taakbeleid. Dus uitwisseling van uren tussen het ene gehanteerde begrip naar het andere.

De CAO VO schrijft voor dat 2/3de van de betrokken werknemers in moet stemmen met de verandering van het systeem van taakbeleid. (overigens moet eerst de P(G)MR instemmen waarna dit voorgelegd wordt aan het personeel) De stemming moet gehouden worden volgens een door de MR goedgekeurd reglement. De AOb vindt het belangrijk dat in dit reglement een duidelijke procedure is vastgelegd die er voor zorgt dat alle teamleden schriftelijk en geheim hun stem uit kunnen brengen. De AOb heeft een voorbeeldreglement ter beschikking.

Ook een overgang van school-taakbeleid (standaard model) uit de CAO naar team-taakbeleid (teammodel) moet via een 2/3de meerderheid. Omdat bij teams de samenstelling elk jaar wisselend kan zijn, moet de P(G)MR rond de invoering van het teammodel ook aangeven dat elk jaar 2/3de van het team in moet stemmen met de beschikbare middelen voor het team. Daarnaast gelden natuurlijk de afspraken die zijn gemaakt rond de verdeling van de taken binnen een team. Ook verdient de 2/3de bepaling hier een sterke voorkeur, want een team kan alleen goed functioneren als een grote meerderheid achter het beleid staat. Bij het teammodel wordt niet vaker dan 2 keer gestemd over de toegekende middelen. Mocht er dan nog geen 2/3de meerderheid zijn, dan is het vigerend taakbeleid van toepassing (vangnet). 

Als de school kiest voor het teammodel, dan is de team-takenlijst ter instemming voor de P(G)MR. Zij houden in de gaten dat er geen scheefgroei plaatsvindt in de beschrijving en normering van taken tussen de verschillende teams.

Jaarlijkse evaluatie

Het taakbeleid dient jaarlijks te worden geëvalueerd (8.1.3 h). Dit is niet alleen een taak van schoolleiding en P(G)MR, maar is ook een aandachtspunt in het functioneringsgesprek van elk personeelslid. Vanzelfsprekend overlegt de P(G)MR hierover met het personeel. Na de evaluatie kan allicht een aanpassing van het taakbeleid plaatsvinden. Per slot van rekening is het een dynamisch onderdeel van het personeelsbeleid. De PMR heeft natuurlijk instemming op de veranderingen.

De evaluatie van het taakbeleid is een verplichting die uit de CAO voortkomt, dus moet worden gedaan. Het is ook logisch: Niet elk jaar is het onderwijs gelijk en worden dezelfde keuzes gemaakt. Dat betekent dat er andere afspraken nodig zijn voor de inzet van personeel. Vaak betekent dat de takenlijst (algemene schooltaken en overige taken) geactualiseerd moet worden in beschrijving en waardering (uren). Dat betekent ook vaak keuzes maken. Realiteit is dat er veelal taken bij komen en er te weinig gekeken wordt naar wat er af zou kunnen.

Uiterlijk begin mei moet deze klus zijn geklaard. Dan valt het taakbeleid voor het komende schooljaar nog bij te stellen, kunnen nieuwe taken ingevoerd worden en taken vervallen. Op dat moment kan het taakbeleid ook goed af worden gestemd op de formatie en eventuele frictie herkend worden.

Vaak wordt de evaluatie in handen gelegd van een commissie (samengesteld uit directie en personeel). Deze commissie doet al het voorbereidende werk, zoals het uitzetten van een peiling/ evaluatie bij het personeel en bij de leidinggevenden, maar ook toetsing van de kaders binnen de (veranderde) CAO. Daarna komt ze met voorstellen. Uiteindelijk doet de directie een voorstel aan de P(G)MR en de laatste stemt al dan niet in met het voorstel.